تبلیغات
دانش ریاضی - نحوه پیدا كردن تعداد مقسوم علیه های یك عدد
تاریخ : شنبه 13 آبان 1391 | ساعت 12 و 00 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : سینا سنگیجی

مثال

1-الف) مجموعه ی مقسوم علیه های عدد 8 را بنویسید.{8 , 4 ,2 ,1}

ب) عدد 8 را به صورت حاصل ضرب عامل های اول آن بنویسید. 23=8

ج) هر یك از مقادیر 20 , 21 , 22 و 23 را حساب كنید.

1=20 , 2=21 , 4=22 , 8=23

آیا 20 , 21 , 22 و 23 همه ی مقسوم علیه های عدد 23 نیستند؟

مثال

1-الف) مجموعه ی مقسوم علیه های عدد 8 را بنویسید.{8 , 4 ,2 ,1}

ب) عدد 8 را به صورت حاصل ضرب عامل های اول آن بنویسید. 23=8

ج) هر یك از مقادیر 20 , 21 , 22 و 23 را حساب كنید.

1=20 , 2=21 , 4=22 , 8=23

آیا 20 , 21 , 22 و 23 همه ی مقسوم علیه های عدد 23 نیستند؟

آیا بدون نوشتن مقسوم علیه های عدد 23 می توانستید تعداد مقسوم علیه ها را پیش بینی كنید؟ چگونه؟

عدد 72=49 چند مقسوم علیه دارد؟

پاسخ: به جهت اینكه علاوه بر 71 و 72 عدد 70 نیز یك مقسوم علیه 72 می باشد

پس عدد 72=49دارای (1+2) مقسوم علیه می باشد.

پرسش1- هر یك از اعداد زیر چند مقسوم علیه دارد؟

: 16 : 27 : 59 : 75 : 31

مثال2-عدد 7×23 =56 چند مقسوم علیه دارد؟

مقسوم علیه های عدد 23 عبارتند از مجموعه ی 4 عضوی: {20 , 21 , 22 و 23}=A و مقسوم علیه های عدد 7 هم عبارت

است از: مجموعه ی 2 عضوی: از:{7 و1}=B اگر هر یك اعداد مجموعه ی B را در اعضای مجموعه ی A ضرب كنیم

اعداد مقابل بدست می آید. 20 ×1 ,21 ×1 , 22 ×1 , 23 ×1 و 20 ×7 ,21 ×7 , 22 ×7 , 23 ×7 و به مجموعه ی مقابل می رسیم

كه “هشت”عضو دارد.{1 , 2 , 4 , 8 , 7 , 14 , 28 , 56}

آیا مجموعه ی بدست آمده همان مجموعه ی مقسوم علیه های عدد 7×23 =56 نیست؟

آیا می توانستیم تعداد مقسوم علیه ای عدد 71×23 را پیش بینی كنیم؟ چگونه؟

عدد 37×52 چند مقسوم علیه دارد؟

پاسخ: طبق آنچه گفته شد عدد 37 دارای 8 مقسوم علیه و عدد 52 دارای 3 مقسوم علیه است. بنابراین عدد 37×52 دارای

(24=8×3) مقسوم علیه خواهد بود.

پرسش2- هر كدام از اعداد زیر چند مقسوم علیه دارد؟

: 34×72×5×24 : 1710×38 : 52×25

: 48×35 : 300
طبقه بندی: مطلب عمومی، سرگرمی و مطالب جالب، ریاضی،
برچسب ها: نحوه، پیدا کردن، تعداد، مقسوم علیه، عدد،

  • خرید vpn